Články

POUŽITIE EXPANDOVANÉHO PERLITU

1. Voľne sypaný
V suchom neupravenom stave tepelnoizolačný a zvukovoizolačný materiál. Je vhodným izolantom v primárnych a sekundárnych rozvodoch. Je vhodný ako zásyp dvojplášťového vonkajšieho muriva.

2. Perlitové omietky

Tepelnoizolačné vlastnosti expandovaného perlitu sú v maximálnej miere zhodnotené v perlitových omietkach. Môžu sa použiť nielen ako vnútorné omietky, ale pri vhodnej kombinácii perlitovej omietky s vodovzdornou povrchovou úpravou možno vytvoriť dokonalé vonkajšie omietky, priedušné pre plyny a vodnú paru, odolné voči prenikaniu dažďovej vody. Perlitová omietka je absolútne nehorľavá, možno ju použiť na všetky obvodové steny obytných budov. Určujúcim kritériom, od ktorého závisia hlavné fyzikálne vlastnosti omietky je jej tepelná vodivosť, pevnosť a objemová hmotnosť.

Zloženie perlitových omietok pre prípravu 0,1 m3 hotovej omietky.

SUROVINA MJ DRUH OMIETKY
PTM 400 PTM 450 PTM 500
Perlit EP 150 l 125 130 135
Vápenný hydrát kg 14 15 17
Cement SPC 325 kg 5,5 8,0 9,5
Voda l 38 až 42

Príprava perlitovej omietky
Do miešačky nasypeme expandovaný perlit, pridáme cement a vápno. Zapneme miešačku a pridávame vodu. Po krátkom zamiešaní skontrolujeme konzistenciu omietky. V prípade potreby ju zriedime vodou, alebo zahustíme expandovaným perlitom. Po 4 až 6 minútach miešania je omietková zmes pripravená. Dlhšia doba nie je potrebná, naopak doba nad 10 minút má na vlastnosti omietky negatívny vplyv.
Postup pri omietaní je podobný ako pri nanášaní klasickej omietky. Pred nanášaním PTM je vhodné na murivo naniesť slabú vrstvu hrubého cementového postreku. Na vlhký povrch potom nanášame po jednotlivých vrstvách perlitovú omietku. Hrúbka jednej vrstvy omietky nemá byť väčšia ako 2 cm. Nasledujúcu vrstvu robíme vždy až po zavädnutí predchádzajúcej. V prípade, že je na stene pripravené nosné pletivo, nanášaná vrstva môže byť aj hrubšia.

3. Perlitbetón

Perlitbetón (PTB) je jedným z  najľahších silikátových tepelnoizolačných a zvukovoizolačných stavív, pripravený mokrým alebo polosuchým spôsobom z expandovaného perlitu a cementu. Pre jednotlivé druhy PTB sa používa surovinová receptúra, ktorá je rozpísaná pre 0,1 m3 hotového PTB.
SUROVINA MJ DRUH PERLITBETÓNU
PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Perlit EP 150 l 125 125 125 125
Cement SPC 325 kg 12 19 27 36
Voda l 38 až 42

Príslušnou voľbou receptúry možno pripraviť perlitbetóny so širokou škálou vlastností, od ľahkých pre tepelnoizolačné použitie až po ťažké s dostatočnou pevnosťou pre použitie ako konštrukčné prvky.

VLASTNOSŤ MJ PTB 300 PTB 400 PTB 500 PTB 600
Objemová hmotnosť kg.m-3 300 400 500 600
Pevnosť minimálna MPa 0,55 0,96 1,56 1,92
Tepelná vodivosť vonkajšia W.m-1.K-1 0,092 0,137 0,145 0,175
Tepelná vodivosť vnútorná W.m-1.K-1 0,083 0,120 0,130 0,155
Stredný súčiniteľ difúzie vodnej pary đ.109/(S) 0,026 0,018 0,018 0,015
Súčiniteľ vzduchovej priepustnosti .m/(S) 5,8 x 10-6 až 4,2 x 10-8
Použiteľnosť °C -200 až +600

Príprava perlibetónu
Pre prípravu PTB platí podobný postup ako pre prípravu omietkových zmesí. Vyrobená perlitová zmes nemá byť príliš tekutá. Betónová zmes obsahuje značné množstvo vody. Aby sme zaručili dobé tepelnoizolačné vlastnosti PTB, pred kladením ďalších vrstiev musíme predchádzajúcu  vrstvu PTB nechať vyschnúť, alebo konštrukčne zabezpečiť možnosť stáleho a dostatočného vetrania zabudovanej vrstvy.

POUŽITIE AGROPERLITU

Pomer, v akom sa má Agroperlit miešať s pôdou, závisí od kvality pôdy a druhu pestovaných rastlín. Pre pestovanie kvetov a zeleniny v záhradách, skleníkoch alebo fóliovníkoch sa do pôdy môže primiešať až jedna tretina Agroperlitu. Všeobecne platí pravidlo, že čím je pôda ťažšia, tým väčšie množstvo Agroperlitu potrebuje na vyľahčenie. Vzhľadom na schopnosť Agroperlitu podporiť rast koreňov zvyšujú sa jeho dávky pri pestovaní koreňovej zeleniny alebo pri pestovaní zeleniny a kvetov z priesad. Do ľahkých piesočnatých pôd je výhodné pridávať Agroperlit pre jeho schopnosť zadržiavať vlahu a živiny.

POUŽITIE VAPEXU

Čistenie podláh výrobných hál, garáží, čerpacích staníc, nádvorí stavenísk a dielní znečistených ropnými produktmi. Očistenie podlahy spočíva v posypaní dostatočným množstvom Vapexu, ktorý ropné produkty rýchlo absorbuje. Následne sa Vapex zmätie. V prípade použitia na mokrej podlahe, neklesne množstvo absorbovanej nafty pod 350 l/m3 Vapexu.

Odstraňovanie ropných produktov z povrchu stojatých vôd
Vapex je potrebné rozsypať po vodnej hladine na náveternej strane. Vietor a prirodzené vlnenie hladiny transportuje Vapex na opačnú stranu vodnej plochy. Nasiaknutý Vapex sa potom zbiera sieťovými zberačmi. 1 m3 Vapexu pohltí 250 až 400 l nafty.

Odstraňovanie ropných produktov z tečúcich vôd
Z riek, potokov a kanálov možno ropné produkty odstrániť pomocou pevných alebo plávajúcich norných stien. Vodný tok sa prehradí po celej šírke nornou stenou a Vapex sa nasype v dostatočnom množstve pred stenu. Plávajúca vrstva Vapexu zachytáva ropné produkty z hladiny vody, čistá voda preteká pod nornou stenou. Ak je tok vody prudký je potrebné zaradiť za sebou viac norných stien. Týmto spôsobom možno zachytiť v 1 m3 Vapexu minimálne 350 l nafty.

Hasenie horiacich ropných látok
Vapex možno použiť aj pri hasení horiacich rozliatych ropných látok. Tým, že Vapex pohltí horiace ropné produkty umožní ľahšiu lokalizáciu a likvidáciu požiaru.

Expandovaný perlit
sa vyrába zo surového upraveného perlitu v špeciálnej expandačnej peci.
Pôsobením vysokej teploty 950-1 250oC sa voda, ktorá je vnútorne viazaná v perlite, mení na paru a spôsobuje objemovú expandáciu zrniečok perlitu. Tieto mnohonásobne zväčšujú svoj objem a následkom úniku vodnej pary z materiálu vznikajú v zrniečkach póry, ktoré sa pri ochladení materiálu zachovajú.

Týmto procesom vzniká ľahký, vysoko porézny, prírodný, ekologický materiál s výbornými tepelno- a zvukovoizolačnými vlastnosťami.
.
Základné vlastnosti expandovaného perlitu sú:
nízka sypná hmotnosť
bielosivá farba
chemická inertnosť, materiál je
pH-neutrálny
bezzápachovosť
tepelná stálosť od –220 do +850oC
odolnosť voči plesniam a mikroorganizmom
nízka hygroskopickosť
vysoká nasiakavosť
vynikajúca tepelná izolácia
vynikajúca zvuková izolácia
Expandovaný perlit sa používa
na výrobu tepelno-izolačných dosák, tvaroviek a ľahčených stavebných materiálov
na prípravu tepelnoizolačných mált, omietok, perlitbetónov
pri dodatočnom zateplení drevených stropov, na zásypy dvojplášťového muriva
na zásypy energetických kanálov, tepelnú izoláciu komínových telies
ako kryogénna izolácia nádrží skvapalnených plynov
pri výrobe materiálov na protipožiarnu ochranu konštrukcií
na filtračné účely v potravinárskom a chemickom priemysle
v poľnohospodárstve na vyľahčenie pôdy
na zlepšenie vodného režimu pôdy
na hydroponické pestovanie rastlín v skleníkoch
na zakoreňovanie mladých rastlín
pre svoju silnú absorpčnú schopnosť sa používa na ekologickú likvidáciu ropných produktov v suchom prostredí (garáže, dielne...)
Top